Digital Booth of Shakil Rizvi Stock Ltd.

Bashundhara

Sayed Ali Super Market 1st Floor, 
Ka-11/2/D Jagannathpur, 
Bashundhara, Dhaka-1229.
Cell: 01787678633


Savar 
Room No. 4000/C-1,
4th Floor,City Center
Savar, Dhaka-1340.
Cell: 01787678635


Sylhet

Ananda Tower, 3rd  Floor,
North Dhupadigir Par,
(Jail Road), Sylhet-3100.
Cell: 01787678636